• Logo
  • ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหา
    จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงาน   
"ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ COVID-19"
(ผู้ป่วยรายใหม่) (ยอดสะสม)
0 0