คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

มูลนิธิรพ.มน. มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1เครื่อง ให้กับ รพ.มน. สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

มูลนิธิรพ.มน. มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1เครื่อง ให้กับ รพ.มน. สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

(ดู 33 ครั้ง)

   วันนี้  (19 ตุลาคม 2564)  เวลา 13.00 น. รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   พร้อมคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน  1เครื่อง  มูลค่า 1,300,000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

  โดยมี ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และรก.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้น คลินิก  ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์   พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม  ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยเยี่ยมสำรวจ CSSD รพ.มน.

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยเยี่ยมสำรวจ CSSD รพ.มน.

(ดู 76 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการโครงการเยี่ยมสำรวจคุณภาพระบบการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์ (CSSD Thailand Quality Improvement Program) โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับผ่านระบบ Online

   ในการนี้คณะกรรมการได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นันทิภาสิ์   สิริจินดาดิรัชต์ นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย อาจารย์กัตติกา สุขวัลย์ นักวิชาการอิสระ  อาจารย์นิตยา ฉันทกิจ นักวิชาการอิสระเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ และให้คำแนะนำ 

   ที่ผ่านมาหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพ ด้านระบบ ด้านคุณภาพ จากผู้บริหารคณะฯ มาตลอด ทำให้ได้คุณภาพสามารถเข้าร่วมโครงการเยี่ยมสำรวจของสมาคมในครั้งนี้ได้

   ทั้งนี้จากการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจากสามาคมฯ ทางโรงพยาบาลจะได้นำไปพัฒนางานจ่ายกลางของโรงพยาบาลต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(ดู 130 ครั้ง)

    วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มน.ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ มน.ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565

(ดู 313 ครั้ง)

    วันนี้ (30 ก.ย.2564) เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานหัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้อง CC-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

    ในการนี้ ท่านอฺธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Center : GECC)  ประจำปี พ.ศ. 2564 และกล่าวแนะนำทิศทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องรับสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงทรัพยากรในพื้นที่ สมุนไพรพื้นบ้าน นำมาวิจัยให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่ยังประโยชน์แก่ประชาชน และนิสิตแพทย์ต่อไป

    จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ได้กล่าวแถลงนโยบายและทิศทางแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยยังคงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้ และจะต้องพัฒนาต่อไปสำหรับมาตรฐานใหม่ ๆ ทั้งระดับชาติและระดับสากล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในทุกส่วนของโรงพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจะได้นำคำแนะนำของท่านอธิการบดีในเรื่องของการเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกเข้ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ปี 2565 ด้วย

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและแผน รวมทั้งการพัฒนาด้านไอทีเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมิอาจคาดเดาได้ในทุกมิติ

    จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้นำเสนอแผนที่ใช้คำว่า LEARN มาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยนิสิตแพทย์ ต้องมีการเรียนรู้ การละทิ้งการเรียนรู้ที่ควรละ และการนำความรู้กลับมาเรียนรู้ต่อยอดใหม่เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

     ด้านการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งการปรับระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

   นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลในปี 2565 ทั้งส่วนด้านการบริการ การพัฒนาด้านกายภาพ การพัฒนาเครือข่าย การมุ่งสู่มาตรฐาน AHA ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในปี 2565

     จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินันท์ ตรียะเวชกุล รองคณบดีฝ่ายการคลังและการจัดการทรัพย์สิน นำเสนอผลสรุปรายได้ในปี 2564 ซึ่งค่อนข้างน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้จำเป็นต้องมีการปิด OPD ยกเลิกการผ่าตัด แต่สิ่งนี้จะไม่ใช่อุปสรรคต่อการทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นในปี 2565 แต่จะเรียนรู้จากปี 2654 เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เพียงพอและมากขึ้น

      ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวสรุปอัตรากำลังคน และการจัดทำ IDP สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่จะได้ส่งเสริมในปีนี้

          ด้านการวิจัยและคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยร้อยละ 90 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่เรื่องงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ยังคงมีน้อยจำเป็นต้องมีการส่งเสริมต่อไปอีก ที่ผ่านมานักวิจัยของคณะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ และมีนักสถิติที่มีความสามารถมาร่วมงานทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 2565 มาตรฐานสำคัญที่จะต้องทำให้สำเร็จคือ TQA

        การนำเสนอแผนกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน ของรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จะทำให้บุคลากรได้มีแนวทางในการทำงานในปีหน้า รวมทั้งการนำคำแนะนำจากท่านอธิการบดีมาปรับให้สอดคล้อง ทำอย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งความสำเร็จในก้าวต่อไปของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระบบ Video Conference : Zoom Meeting

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระบบ Video Conference : Zoom Meeting

(ดู 286 ครั้ง)

      วันนี้เวลา 10.30 น. นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Center : GECC)  ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง โดยระบบ Video Conference : Zoom Meeting  

    ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้อง CC - 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รางวัลระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย รางวัลระดับก้าวหน้า (เหรียญเงิน) จำนวน 101 ศูนย์ รางวัลระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) 785 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 888 ศูนย์ การรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีอายุการรับรอง 3 ปี นับจากปีที่ได้รับการรับรอง

      ทั้งนี้ ผู้จัดงานของ GECC ได้สัมภาษณ์สด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศ ถึงแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน ที่ทำให้ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กล่าวว่า “กว่า 7 ปี ที่กระผมได้บริหารงาน ได้นำ Patient journey map เข้ามาช่วย ติดตามดูว่าคนคนนึงเข้ามาในโรงพยาบาลตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ถึงขั้นตอนสุดท้าย ในแต่ละแผนกเค้าเดินไปตรงไหนบ้าง แผนกลงทะเบียน นั่งรอตรวจ ไปเจาะเลือด เอกซเรย์ กลับมานั่งรอ เพื่อตรวจกับหมอ จ่ายเงิน ไปรับยา ฯลฯ เราใช้ Patient journey map มาใช้เพื่อดูว่าในแต่ละแผนก แต่ละโรคเค้าจำเป็นต้องเดินไปที่ไหนบ้าง ซึ่งนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงทั้งวิธีการต้อนรับหาวิธีการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้สะดวกขึ้นครับ

          นอกจากนั้นเพียงแค่เราสมมุติว่าตนเองเป็นผู้ป่วย เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็จะเป็นแรงบวกที่ทำให้เรายิ่งปฏิบัติงานด้วยความที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ เห็นความทุกข์ของเขาสิ่งใดที่ช่วยให้หายได้มีรอยยิ้มและความประทับใจได้ เราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ยิ่งในช่วงวิกฤติโรคระบาดยิ่งต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ คนไข้ และบุคลากรของเรา เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาผ่านโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี 5G Telemedicine คนไข้ไม่ต้องเข้ามาในโรงพยาบาล คุณหมอตรวจผ่านทางโทรศัพท์ เห็นหน้ากัน ส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความแออัด ลดความเสี่ยงได้ให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ครับ”

          ในการมอบรับโล่ตรารับรองมาตรฐาน ครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/PR.MedicineNU  , https://www.facebook.com/GECC2019 และ https://www.facebook.com/nu.university  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

 

รพ.มน. คณะแพทยศาสตร์ ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฉีดวัคซีน โควิด 19 พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านเข็ม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันมหิดล”

รพ.มน. คณะแพทยศาสตร์ ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฉีดวัคซีน โควิด 19 พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านเข็ม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันมหิดล”

(ดู 212 ครั้ง)

      เมื่อวันที่  24  กันยายน 2564  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ กว่า 300 คน ร่วมให้บริการฉีดวัดซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านเข็ม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันมหิดล” ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีทั้งกลุ่มประชาชนที่ ลงทะเบียนผ่านระบบและแบบ walk in  สำหรับประชาชนทั่วไป และกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ที่ยังไม่เคยได้รับวัคโควิด-19 ชนิดใดๆ มาก่อน  โดยเปิดให้บริการจนถึง 15.00 น. มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 2,443 คน  ซึ่ง ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค และเข็ม 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องวัคซีน ตามที่กระทรงสาธารณสุขกำหนด   ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564   

      นอกจากนี้ยังมีนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปี 3  ร่วมจำหน่าย ถุงผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือ  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป

 

 • มูลนิธิรพ.มน. มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1เครื่อง ให้กับ รพ.มน. สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

  มูลนิธิรพ.มน. มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1เครื่อง ให้กับ รพ.มน. สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

  (ดู 33 ครั้ง)

 • สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยเยี่ยมสำรวจ CSSD รพ.มน.

  สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยเยี่ยมสำรวจ CSSD รพ.มน.

  (ดู 76 ครั้ง)

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  (ดู 130 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ มน.ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565

  คณะแพทยศาสตร์ มน.ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565

  (ดู 313 ครั้ง)

 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระบบ Video Conference : Zoom Meeting

  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระบบ Video Conference : Zoom Meeting

  (ดู 286 ครั้ง)

 • รพ.มน. คณะแพทยศาสตร์ ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฉีดวัคซีน โควิด 19 พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านเข็ม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันมหิดล”

  รพ.มน. คณะแพทยศาสตร์ ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฉีดวัคซีน โควิด 19 พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านเข็ม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันมหิดล”

  (ดู 212 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

(ดู 343 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1:  http://medednu.somee.com/MCQ_Part_I_2563_2  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_Part_I_2563_2

ขั้นตอนที่ 2:  http://medednu.somee.com/MCQ_Part_II_2563_2  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_Part_II_2563_2

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

     ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องโดยตรงที่หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

(ดู 200 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2563-3  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2563-3

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

    ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องโดยตรงที่หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

(ดู 669 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 : สอบวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

ขั้นตอนที่ 2 : สอบวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 : http://medednu.somee.com/MCQ_I_2563-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_I_2563-2-name

ขั้นตอนที่ 2 : http://medednu.somee.com/MCQ_II_2563-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_II_2563-2-name

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

  ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

  (ดู 343 ครั้ง)

 • ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  (ดู 200 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

  (ดู 669 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

(ดู 87 ครั้ง)

     สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนแด่ “มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึก ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online พร้อมจัดจำหน่ายในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อใช้ในกิจการงานของมูลนิธิฯ ต่อไป

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

(ดู 73 ครั้ง)

     วันนี้ (23 กันยายน 2564) เวลา 07.30 น. ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย โดยมีคณะต่างๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ สโมสรนิสิตแพทย์ และตัวแทนนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2  ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     กิจกรรมภายในงานยังมีการขับร้องเพลง “มาร์ชคณะแพทยศาสตร์” และ“ด้วยเกียรติแพทย์ไทย” โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 รวมถึงการรับมอบเงินบริจาคจากการเปิดตู้บริจาคภายในจังหวัดเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 641,280.25 บาท 

เครดิตภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

(ดู 43 ครั้ง)

          วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 7 ประการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกล่าวต้อนรับนิสิตแพทย์ใหม่

          จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง อัตลักษณ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์, ข้อปฏิบัติในการเป็นนิสิตแพทย์, การใช้ Social Media และการตัดสินใจใช้สื่อ, การดูแลสุขภาพและการเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  หัวข้อเรื่อง การดูแลสุขภาพในระหว่างที่เป็นนิสิตแพทย์, การเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  หัวข้อเรื่อง การทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ และหัวข้อเรื่อง แนะนำการทำจิตอาสา, ช่องทางการเก็บชั่วโมงจิตอาสา โดย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และคุณวิษณุ พันชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร)

          ซึ่งที่ผ่านมานั้น ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา เวลา 08.30 น. และ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.45 น. เป็นกิจกรรม เรื่อง การตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-technical skills: situation awareness and teamwork โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และทีมวิทยากร เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ “แพทย์เจ็ดดาว” (7-star doctor) CHILL- MD ได้แก่

Communicator เป็นผู้สื่อสารเชิงวิชาชีพ
Humanistic doctor เป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์
Information technology integrator เป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Leader เป็นผู้นำ
Lifelong learner เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
Medical care provider เป็นผู้ให้บริบาลทางการแพทย์
Decision maker เป็นผู้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 • การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

  การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

  (ดู 87 ครั้ง)

 • พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

  พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

  (ดู 73 ครั้ง)

 • โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

  โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

  (ดู 43 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร