โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจําปี 2565
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

พิธีทำบุญ “หอพระพุทธอโรคยามหามุนี”

พิธีทำบุญ “หอพระพุทธอโรคยามหามุนี”

(ดู 120 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2565 เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญ"หอพระพุทธอโรคยามหามุนี"    พร้อมถวายปิ่นโตเพล และซองปัจจัย พระสงฆ์ 9 รูป  ณ "หอพระพุทธอโรคยมหามุนี"  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภายในงานมีวงดนตรีไทยจากสาขาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ บรรเลงดนตรีโหมโรง  และการแสดง จากนิสิตและคณาจารย์ สาขานาฎศิลป์ไทย และสาขาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์   การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

(ดู 118 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2565  เวลา 08.30 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร   และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาราช ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ปาฐกถาธรรม เรื่อง การปรับตัวปรับจิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 

 และ Live Show 28th Anniversary of Faculty of Medicine Naresuan University. “Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System.” จะพาชมนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 1. หอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU)  1 เดียวในภาคเหนือตอนล่าง 2. ห้องตรวจทางไกลTelemedicine นวัตกรรมเชื่อมโยงแพทย์กับคนไข้ในยุค COVID-19   3. Cohort Ward with IoT และ น้อง MENU "Delivery Robot  หุ่นยนต์ขนส่งยาและอาหาร รวมทั้งรางวัล โรงพยาบาลแห่งแรกในอาเซียน ที่ได้รับรางวัล Winner of the APSIC Safe Surgery Award  ระดับอาเซียน รางวัลระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ศูนย์ราชการสะดวก (Government  Easy  Contract  Center : GECC) รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก

และพิธีมอบรางวัลรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น (The seven-star doctor) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564  ได้แก่

 

 1. นายแพทย์อับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

 

 1. นายแพทย์สัจจชน ช่างถม นายแพทย์ชำนาญการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ประจำกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2563  จำนวน 6 รางวัล 

 1.รางวัลการจัดทำคลังข้อสอบ ร่วมกับเครือข่ายชั้นคลินิกดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563  ได้แก่

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 2.รางวัลการจัดการเรียนการสอน Active Learning ระดับชั้นคลินิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์   ภาควิชาศัลยศาสตร์

 3.รางวัลการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ระดับรายวิชาชั้นปรีคลินิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563ได้แก่  รายวิชา ระบบประสาท 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์   ภาควิชาอายุรศาสตร์

 4.รางวัลการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ระดับรายวิชาชั้นปรีคลินิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ   ภาควิชาอายุรศาสตร์

 5.รางวัลการจัดทำสื่อการสอน e-Learning ระดับภาควิชาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 6.รางวัลการจัดทำสื่อการสอน e-Learning  ระดับอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไกลตา ศรีสิงห์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

           ด้านวิชาการ รับฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง COVID-19 Health system response monitor นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Great Communication in COVID-19 โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  “การทำวิจัย” Research in the digital Era โดย รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร (เรืองเวทย์วัฒนา) โรงพยาบาลรามาธิบดี  Update treatments and vaccines for COVID-19 โดย นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล คณะแพทยศาสตร์ มน. Real life type 2 diabetes mellitus management for COVID-19 patients   พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข คณะแพทยศาสตร์ มน. เสวนาวิชาการหัวข้อ  COVID-19 in special condition โดยทีมแพทย์พยาบาล รพ.ม.นเรศวร

            ด้านการวิจัย ชมการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 5 แห่ง เพื่อประกวดผลงานวิจัยนิสิตดีเด่น พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณการจัดการเรียนการสอน

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดการประชุม 2 รูปแบบได้แก่  Onsite จัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดให้รับชมผ่าน Online ในหลายช่องทางได้แก่

Web Site มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th  Facebook : มหาวิทยาลัยนเรศวร

Web Site คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร www.med.nu.ac.th

YouTube : Medicine NU-PR Channel Facebook : @PR.MedicineNU

ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับชมการประชุมในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทั้งองค์ความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย ประสบการณ์การให้การดูแลผู้ป่วย การปรับจิตใจให้เท่าทันสถานการณ์ลดความเครียดให้กับตนเองและถ่ายทอดให้คนรองข้างได้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจไปด้วยกัน สมดังเจตนาแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ :  Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System

 

 

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน.

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน.

(ดู 131 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ครอบครัวคุณแม่ละเอียด โตสิริบัณฑิต และกัลยาณมิตร บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ โดย คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     ทั้งนี้ที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการรับเงินบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธาระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 346-1-45112-0 โดยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 -5596- 7904, 0- 5596- 7813

มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 รพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัยและครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 รพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัยและครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

(ดู 270 ครั้ง)

 

     วันนี้ (13 ม.ค.65) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมกราคม 2565  ณ ห้องเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีประเด็นการแถลงข่าว 2  เรื่อง ได้แก่ 1.รพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัย   ประเด็นที่ 2.ครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565  เรื่อง Situation updates on COVID-19

      ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นินนาท ราชประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอ.ดร.ภก ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ คณะเภสัชศาสตร์  ได้ร่วมกันแถลงข่าวในประเด็นรพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัย

 

2 ปีจากการวิจัย เรียนรู้จากวิกฤติโควิด-19 สู่นวัตกรรม “หอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU)” แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่าง สำหรับดูแลผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อและรอผลยืนยันเพื่อส่งไปรักษายังหอผู้ป่วยที่เหมาะสม สร้างความมั่นใจลดการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบ้านเรือนได้ เมื่อต้องการแยกผู้ติดเชื้อในครอบครัว

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “ หอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU)  หรือ หอผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลแล้วต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจที่แน่นอน หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อแล้วรอการส่งต่อการรักษาไปยังหอผู้ป่วยอื่นๆ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยประมาณ 2 ปี ใน รพ.มน. เกิดเป็นองค์ความรู้ด้านวิชาการสำหรับใช้ใน รพ.มน. สามารถเป็นต้นแบบที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับ รพ.อื่น หรือ บ้านเรือนประชาชนได้   ทาง รพ.มน.ต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ Negative Pressure Isolation Room จำนวน 6 หลัง ทำให้มีครุภัณฑ์ดูแลผู้ป่วย และได้ปรับปรุงสถานที่บริเวณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 เป็นหอผู้ป่วย RCU แห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพ เทคโนโลยีระบบถ่ายเทอากาศที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ”

สำหรับการประยุกต์หลักการด้านระบบถ่ายเทอากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นินนาท ราชประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า “สำหรับหอผู้ป่วย RCU นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงทำเป็นงานวิจัยขึ้นมาเป็นต้นแบบ

โดยแบ่งเป็น 4 Zone เพื่อการรับและให้การดูแลผู้ป่วย ได้แก่

           Zone A - Contaminate Zone (- -) เขตปนเปื้อนหรือพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศเป็นลบ หรือ Negative Pressure เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมาปะปนในอากาศและพื้นที่อื่นรอบด้าน

          Zone B - Buffer Zone (-) เขตกั้นระหว่างพื้นที่ปนเปื้อนกับพื้นที่รอบด้าน

          Zone C - Service Zone (+) เขตบริการ คือพื้นที่สำหรับเปลี่ยนชุดป้องกัน และทำความสะอาดร่างกายหลังการดูแลผู้ป่วย

          Zone D - Clean Zone (++) เขตสะอาด คือพื้นที่ทำงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

การปรับปรุงหอผู้ป่วยนี้จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือสามารถนำหลักการนี้ไปปรับใช้กับบ้านเรือนที่ต้องการแยกผู้ป่วยด้วยการดึงอากาศ และถ่ายเทอากาศ เช่น พัดลมดูดอากาศที่ขายตามท้องตลาด ขนาด 100-600 CFM ขึ้นอยู่กับขนาดห้อง

ที่ใช้ด้วยครับ”

          ด้านการตรวจหาเชื้อจุลชีพที่มีอยู่ในอากาศและพื้นผิวของห้องต่าง ๆ ใน รพ.มน. การนี้ อ.ดร.ภก ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับทีมพยาบาลทีมแพทย์ทำงานวิจัย พบว่า “ในห้องที่จัดทำระบบถ่ายเทอากาศ ตั้งแต่ใช้งานมาก็ไม่พบเชื้อจุลชีพ ที่สำคัญคือ ยังไม่พบรายงานแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการทำงานในห้องที่มีระบบแบบนี้ ในอนาคตคาดว่าจะเขียนเป็นคู่มือให้กับโรงพยาบาล หรือ บ้านเรือนที่ต้องการใช้กับผู้ป่วยที่มีโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ด้วยครับ”

 

       ประเด็นที่ 2.ครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565  เรื่อง Situation updates on COVID-19 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2565  ณ หอประชุมมหาราช ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ปาฐกถาธรรม เรื่อง การปรับตัวปรับจิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 

Live Show 28th Anniversary of Faculty of Medicine Naresuan University. “Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System.” จะพาชมนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 1. หอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU)  1 เดียวในภาคเหนือตอนล่าง 2. ห้องตรวจทางไกลTelemedicine นวัตกรรมเชื่อมโยงแพทย์กับคนไข้ในยุค COVID-19   3. Cohort Ward with IoT และ น้อง MENU "Delivery Robot  หุ่นยนต์ขนส่งยาและอาหาร รวมทั้งรางวัล โรงพยาบาลแห่งแรกในอาเซียน ที่ได้รับรางวัล Winner of the APSIC Safe Surgery Award  ระดับอาเซียน รางวัลระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ศูนย์ราชการสะดวก (Government  Easy  Contract  Center : GECC) รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก   

           ด้านวิชาการ รับฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง COVID-19 Health system response monitor นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Great Communication in COVID-19 โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  “การทำวิจัย” Research in the digital Era โดย รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร (เรืองเวทย์วัฒนา) โรงพยาบาลรามาธิบดี  Update treatments and vaccines for COVID-19 โดย นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล คณะแพทยศาสตร์ มน. Real life type 2 diabetes mellitus management for COVID-19 patients   พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข คณะแพทยศาสตร์ มน. เสวนาวิชาการหัวข้อ  COVID-19 in special condition โดยทีมแพทย์พยาบาล รพ.ม.นเรศวร

          ด้านการวิจัย ชมการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 5 แห่ง เพื่อประกวดผลงานวิจัยนิสิตดีเด่น พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณการจัดการเรียนการสอน

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดการประชุม 2 รูปแบบได้แก่  Onsite จัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดให้รับชมผ่าน Online ในหลายช่องทางได้แก่

Web Site มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th  Facebook : มหาวิทยาลัยนเรศวร

Web Site คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร www.med.nu.ac.th

YouTube : Medicine NU-PR Channel Facebook : @PR.MedicineNU

      ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับชมการประชุมในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทั้งองค์ความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย ประสบการณ์การให้การดูแลผู้ป่วย การปรับจิตใจให้เท่าทันสถานการณ์ลดความเครียดให้กับตนเองและถ่ายทอดให้คนรองข้างได้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจไปด้วยกัน สมดังเจตนาแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ :  Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System.” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กล่าว

ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี

ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี

(ดู 149 ครั้ง)

    วันนี้ (12  มกราคม  2565) เวลา 9.50 น.  อาจารย์นายแพทย์จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์สดทาง NBT North  รายการห้องนั่งเล่า ผ่านระบบ Zoom Meeting  ในประเด็น เกี่ยวกับความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี  โดยมีคุณพิพัฒน์ อัฒพุธ และคุณสินีนาถ   ธนะไชย  เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ  คลินิกหู คอ จมูก   ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1

 >>>ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี<<<

ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 9

ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 9

(ดู 494 ครั้ง)

   

     วันนี้ (7 มกราคม 2565 ) เวลา 16.00 น.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเพณีรับน้องนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  “รับน้องเข้าวังครั้งที่ 9"  ในช่วงแรกมีกิจกรรมเล่าประสบการณ์จากอาจารย์สู่นิสิตแพทย์   โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผศ.พญ.สิรินันท์  ตรียะเวชกุล  รองคณบดีฝ่ายการคลังและจัดการทรัพย์สิน    พญ.ตติมา  กล่อมจันทร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  พญ.ศิดายุ  สุริยะ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.พญ.มยุรี  กิตติจารุขจร  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์จากอาจารย์สู่นิสิต  แนะนำการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     จากนั้นในเวลา  18.30 น.  ศ ดร. นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และประเพณีรับน้องเข้าวัง อันเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์พระนเรศวร ในการต้อนรับน้องใหม่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19  นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทางคณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจ COVID –19 Antigen Test Kit (ATK) ภายใต้การกำกับดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลฝ่ายการพยาบาล บุคลากรงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

    นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ ยังมีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 • พิธีทำบุญ “หอพระพุทธอโรคยามหามุนี”

  พิธีทำบุญ “หอพระพุทธอโรคยามหามุนี”

  (ดู 120 ครั้ง)

 • ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

  ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

  (ดู 118 ครั้ง)

 • ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน.

  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน.

  (ดู 131 ครั้ง)

 • มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 รพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัยและครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

  มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 รพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัยและครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

  (ดู 270 ครั้ง)

 • ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี

  ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี

  (ดู 149 ครั้ง)

 • ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 9

  ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 9

  (ดู 494 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

(ดู 316 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

สอบวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้อง CC2-802 (สโลป) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/MEQ_2564-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/MEQ_2564-2-name

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดคัดกรอง โถงชั้น 1 อาคารจอดรถ (ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2) เวลา 06:50 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

(ดู 928 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์
http://medednu.somee.com/MEQ_2564-1  หรือ  http://medednu2.somee.com/MEQ_2564-1

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

    ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องด้วยการส่งแบบฟอร์มมาทางอีเมล assess.med.nu@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 329 ครั้ง)

ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

  (ดู 316 ครั้ง)

 • ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  (ดู 928 ครั้ง)

 • ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2565

  ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2565

  (ดู 329 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

(ดู 23 ครั้ง)

          วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่

 1. ดร.สุธนี บิณฑสันต์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 4. พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้เข้ารับพระราชทาน “ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต” (การบริหารการศึกษา) สาขาบริหารการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จการศึกษา จำนวน 155 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 107 คน ณ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครดิตภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563

(ดู 22 ครั้ง)

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานโครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต (บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 21) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

ในงานมีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ อดีตคณบดีลำดับที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณัฐธีร์ ธนะไชยพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกด้านงานกิจการนิสิตและสร้างเสริมสุขภาพ  และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21 พร้อมพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้เชิญเหรียญรางวัลและใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ขานรายนามบัณฑิต ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

เครดิตภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปภาพเพิ่มเติม

พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

(ดู 34 ครั้ง)

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นิสิต ในงาน “พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564” พร้อมนำทีมคณาจารย์เข้าร่วมมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยทางสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบสัญลักษณ์ แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตแพทย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและคณาจารย์ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันซึ่งกันและกันของนิสิตภายในคณะ และบ่งบอกถึงความเป็นนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตแพทย์เข้าร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครดิตภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

  (ดู 23 ครั้ง)

 • พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563

  พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563

  (ดู 22 ครั้ง)

 • พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

  พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

  (ดู 34 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร