NU Hospitel เปิดรับผู้ป่วย 26 เมษายนนี้ วันแรก

(ดู 345 ครั้ง)

NU Hospitel เปิดรับผู้ป่วย 26 เมษายนนี้ วันแรก

            ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลสนาม (NU Hospitel) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี  (กำกับดูแลงานกิจการนิสิต)   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านงานอาคารสถานที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ 

            จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รุนแรงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้พบผู้ติดเชื้อประกอบด้วย นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป จังหวัดพิษณุโลกจึงประสานความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยให้จัดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอยู่จำนวนมาก รอคอยเตียงรักษา

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที และรักษาชีวิตไว้ได้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงปรับปรุงหอพักนิสิตในเฟสแรก จำนวน 132 เตียง โดยใช้ห้องพักในอาคาร 15 ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ด้านหลังสุดของหอพักนิสิต สามารถบริหารจัดการด้านการรับส่งผู้ป่วย ด้านการขนส่งสิ่งของ อาหาร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับรองรับผู้ป่วยที่อาการดีดูแลตนเองได้ดี

ทำให้การวางระบบในทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม “NU Hospitel” ตามที่ นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นพ.อิ๊ดยังวัน ยงย่วน รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1) นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2)   ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม และได้แถลงข่าวร่วมกับ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม (NU Hospitel) ทั้งนี้การเปิดโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีอยู่ 22 แห่งทั่วประเทศนั้น และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ  ก็ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรี อว.ได้มอบให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้ช่วยพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบอยู่

สำหรับความพร้อมของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดูแลนิสิต บุคลากร และประชาชน ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทุกด้าน โดยมีศักยภาพในการรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใน 3 ส่วน ได้แก่

            1.หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) ที่หอผู้ป่วยชั้น 5 อาคารสิรินธร โดยใช้ห้องแรงดันลบ (Negative Pressure Room) มีจำนวน  8 ห้อง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการมากต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยนำเทคโนโลยีไร้สาย IoT (Internet of things) มาใช้ในการบันทึกการวัดสัญญาณชีพ แบบทันที ต่อเนื่อง จากห้องผู้ป่วย พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ Telemedicine เพื่อให้แพทย์ พยาบาลสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้แบบปัจจุบัน (Real time) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

            2.โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital) ณ บริเวณ ชั้น  1 อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) ซึ่งมีคุณภาพของห้องเกือบเทียบเท่าหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยออกแบบคุณสมบัติ และกำกับดูแลคุณภาพการก่อสร้าง สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง แบ่งเป็นหอผู้ป่วย ชาย 10 คน หอผู้ป่วยหญิง 10 คน ภายในติดตั้งกล้องวงจรปิด มีห้องตรวจติดตามอาการผู้ป่วยกลาง (Central Patient Monitoring Station) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่

            3.NU Hospitel มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงหอพักนิสิต  จำนวน 1 หลัง  สามารถรองรับได้  จำนวน 132 เตียง      สำหรับผู้ป่วยที่อาการดี ในส่วนหอพักนี้เมื่อใช้งานแล้วเสร็จ จะมีการพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสำหรับนิสิตที่จะเข้าพักต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 26 ม.ย. 2564 เวลา 20.25 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร