คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 เยี่ยมชม รพ.มน.ผ่านทางการประชุมทางไกล

(ดู 246 ครั้ง)

   วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10  ในการเยี่ยมชมและตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ผ่านทางการประชุมทางไกล (Site Visit) ณ ห้องประชุม Telemedicine 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เวลา 13.45 น. - 16.00 น.

   สำหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 นำโดย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี อนุกรรมการและเลขานุการ (ผู้แทน ศบช.) นางสาวกมลา พิมพ์นวลศรี อนุกรรมการและเลขานุการ (ผู้แทน ก.พ.ร.) นายคณันต์ บางภูมิ อนุกรรมการและเลขานุการ (ผู้แทน ก.พ.ร.) และ นางสาวมะลิวัลย์ เก็ตหมัด ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมี

   ลำดับการนำเสนอประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การนำเสนอด้วยวาจาประกอบสไลด์ ณ ห้องประชุม  การนำเยี่ยมชมผ่านการถ่ายทอดสดจากพื้นที่จริงเพื่อให้คณะกรรมการได้เห็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 14 ข้อ และการนำเสนอนวัตกรรมที่ใช้จริงที่โดดเด่นของหน่วยงาน  จากนั้นมีการให้คำแนะนำ ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ ของโรงพยาบาลให้ประชาชนได้รับบริการที่ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเอกสารสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปีนี้มีหน่วยงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 1,482 แห่ง มีหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลจำนวน 13 แห่ง ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นของประชาชน ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของโครงการ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรม สร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ” เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาชนในเขต 6 ตำบล
รอบมหาวิทยาลัย และประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 9 มิ.ย. 2564 เวลา 21.31 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร