การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

(ดู 522 ครั้ง)

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2564

รหัสเข้าร่วมกลุ่ม Google Classroom : dnibept

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/4Sd2dJuxnDFkzbFk9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 19 ก.ค. 2564 เวลา 12.54 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร