คณะแพทยศาสตร์ มน.ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ พัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G

(ดู 316 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G  ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท จันวาณิชย์ร์ จำกัด

      โดยผู้ลงนามMOU ได้แก่  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    และ คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจันวาณิชย์ จำกัด  พร้อมด้วยสักขีพยานในการลงนาม 5 ท่าน ประกอบด้วย ดร. เคอิตา โอโน่ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณกนกวรรณ มาป้อง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามในพิธีผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

   การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ และข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร นักวิจัย นิสิตให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งร่วมศึกษาวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งผ่านข้อมูลทางการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 20 ก.ค. 2564 เวลา 14.46 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร