คณะแพทยศาสตร์ มน. ซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 186 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  เวลา 15.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จัดซ้อมแผนอัคคี  ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital ) อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร)  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

     การจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านสาธารณภัย ซึ่งบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกซ้อมอยู่เสมอ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 21 ก.ค. 2564 เวลา 14.43 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร