พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563

(ดู 23 ครั้ง)

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานโครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต (บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 21) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

ในงานมีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ อดีตคณบดีลำดับที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณัฐธีร์ ธนะไชยพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกด้านงานกิจการนิสิตและสร้างเสริมสุขภาพ  และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21 พร้อมพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้เชิญเหรียญรางวัลและใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ขานรายนามบัณฑิต ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

เครดิตภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปภาพเพิ่มเติม

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 6 ม.ค. 2565 เวลา 16.25 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร