โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

(ดู 53 ครั้ง)

          วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรจาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  อาจารย์ ดร.นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ  และ พลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูล รวมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ  โดยมี แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุม Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  “กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ  “การบริหารความเสี่ยงแนวทางป้องกันและข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง” วิทยากรโดย พลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูล และมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชีวิตของแพทย์จบใหม่” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก  อาจารย์แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  และ อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์  ปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "รัก ผูกพันธ์ ภูมิใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร" โดย งานศิษย์เก่า กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

          การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการเป็นแพทย์ที่ดี เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์ที่ดีพร้อม มีเจตคติที่ดีในการเป็นแพทย์ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนิสิตแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ให้มีมากยิ่งขึ้น

เครดิตภาพ :
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 28 มี.ค. 2565 เวลา 15.46 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร