ค่ายเบาหวานชนิดที่ 1

(ดู 236 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรินยา สัทธานนท์  อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเบาหวานชนิดที่ 1  การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรินยา สัทธานนท์  แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ให้ความรู้ เกี่ยวกับ Sick day management ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1    แพทย์หญิงจิตติมา มนต์วิรัตน์กุล และทีมโภชนากร  Work shop: carb count  ทีมเภสัชกรแลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษาปัญหาที่พบบ่อยจากการฉีดอินซูลิน นอกจากนี้ยังมีการ เจาะเลือดและตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

   เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเครือข่ายของ T1DDAR CN (Thai Type1 Diabetes and Diabetes diagnosed before Age 30 years Registry, Care and Network ซึ่งเป็นเครือข่ายสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอุปกรณ์ ยา และสิ่งจำเป็นในการรักษา เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การนอนโรงพยาบาล และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ดังนั้นทีมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดกิจกรรมค่ายเบาหวานชนิดที่ 1  เพื่อทบทวนให้ความรู้ในการดูแลตนเองในวันเจ็บป่วย เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน เช่น ภาวะน้ำตาลสูงและเลือดเป็นกรดจากคีโตน ภาวะน้ำตาลต่ำ  อีกทั้งให้ความรู้เรื่องการนับคาร์บจากทีมโภชนากร และทบทวนการใช้ยาฉีดอินซูลินโดยทีมเภสัชกร ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยจากทีมสหสาขา ทำให้ผู้ป่วยได้รับความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในการดูแลตนเอง

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 3 พ.ค. 2565 เวลา 16.04 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร