คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย)

(ดู 46 ครั้ง)

          วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย) โดยมีตัวแทนนิสิตแพทย์และเจ้าหน้าที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์และผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 308 คน จาก 21 สถาบันโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา

          สำหรับกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย) ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย" วิทยากรโดย นายแพทย์มูฮัมหมัดอาลี กระโด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี  แพทย์หญิงนภัทร แผ่ผล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2560) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  และ นายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข  จากนั้นในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษาแพทย์และการตั้งความคาดหวังร่วมกัน การประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา และการประชุมอนุกรรมการจริยธรรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00-09.00 น. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ในธีม “บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการดูแลสุขภาพชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม” ณ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และ ในธีม “บทบาทของผู้นำต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของคนในชุมชน” ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  เวลา 09.00-15.00 น. กิจกรรม “ความหลากหลายของวัฒนธรรมกับปัญหาทางการแพทย์" ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 สาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนและสำรวจปัญหาสุขภาพกับบริบทวัฒนธรรมในพื้นที่ ได้แก่

- สายที่ 1 กิจกรรมลงชุมชนยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีกิจกรรมเด่นเรื่อง “การส่งเสริมการศึกษาอัลกุรอานกับการเลิกบุหรี่”

- สายที่ 2 กิจกรรมลงชุมชนเขานา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมเด่นเรื่อง “การส่งเสริมการฉีดวัคซีน COVID-19 ในบริบทสังคมมุสลิมผ่านระบบผู้นำชุมชน”

- สายที่ 3 กิจกรรมลงชุมชนทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมเด่นเรื่อง “การส่งเสริมการฟื้นฟูผู้สูงอายุในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมแบบครบวงจร”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. เป็นการนำเสนอข้อคิดและความประทับใจที่ได้จากการลงชุมชนในรูปแบบการแสดงละคร ในหัวข้อ "ของขวัญจากจริยธรรมสัญจร" โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้พบกับประสบการณ์และมุมมองที่เห็นถึงความแตกต่างและหลากหลายของผู้คน วัฒนธรรม สถานที่ ซึ่งความหลากหลายนั้น “มีความงดงามซ่อนอยู่เสมอ” ผ่านการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาชีพแพทย์ต่อไป

เครดิตภาพ : ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 18 พ.ค. 2565 เวลา 16.15 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร