โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

(ดู 249 ครั้ง)

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวต้อนรับ   ณ ห้อง CC2-416 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

    การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน นโยบายการบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของแต่ละภาควิชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสอนหัตถการ การสอนวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์แพทยสภา เพื่อให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 23 พ.ค. 2565 เวลา 16.59 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร