โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

(ดู 75 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องบรรยาย 3405/1-2 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ และสระธาราบำบัด อาคารธาราบำบัด

     การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงและคณะทำงานที่มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการให้บริการและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับธาราบำบัดและธาราพลานามัย สามารถปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายได้อย่างถูกต้อง

 

ขอบคุณภาพถ่ายจาก คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 13 มิ.ย. 2565 เวลา 13.52 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร