ประกาศ/คำสั่ง งานวิจัย

ประจำปี 2564 (รวม 16 ข่าว)
 
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2 (ดู 2 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและพัฒนา(ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) (ดู 9 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 14 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์_ ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ.57 (ดู 20 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการขอใช้ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ _ ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค.58 (ดู 15 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก_ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย.58 (ดู 15 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางคลินิกฯ_ประกาศ ณ วันที่ 25 ม.ค.59 (ดู 14 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางพยาธิวิทยาเพื่องานวิจัย_ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.59 (ดู 12 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

แนวปฏิบัติ เรื่อง การเก็บข้อมูลและสิ่งส่งตรวจเพื่อการวิจัย_ ลงวันที่ 17 ธ.ค.2563 (ดู 23 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย_ประกาศ ณ วันที่ 30 ส.ค.61 (ดู 14 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน ทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์_ ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.พ.2563 (ดู 25 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ.ย 61 (ดู 14 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์ และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร_ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ย. 61 (ดู 15 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย_ ประกาศ ณ 3 ก.ย..61 (ดู 14 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร และแพทย์ใช้ทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร_ประกาศ ณ 27 มี.ค.62 (ดู 15 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์_ประกาศ ณ 27 Feb 2020- (ดู 19 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร