โครงสร้างผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์

ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์, รก.ผอ.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Email :

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์

ดร.กวิชช์ ธรรมิสร

ดร.กวิชช์ ธรรมิสร

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะฯ

Email : kvish2069@gmail.com

นายเดชา ดีผดุง

นายเดชา ดีผดุง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะฯ

Email :

นายพงศ์เทพ กิจสนาโยธิน

นายพงศ์เทพ กิจสนาโยธิน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะฯ

Email :

ผศ.มุรธา วัฒนะชีวะกุล

ผศ.มุรธา วัฒนะชีวะกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะฯ

Email : -

รศ.นพ.ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว

รศ.นพ.ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะฯ

Email : -

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์

ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์

รก.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ,หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

Email : peeraphongt@gmail.com

ผศ.พญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล

ผศ.พญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล

รองคณบดีฝ่ายการคลังและจัดการทรัพย์สิน,รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

Email : -

รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์

รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์,รักษาการหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

Email : -

ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์

ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

Email : asupindasirilak@gmail.com

ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ

ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : sarnyachin@gmail.com

ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม, รก.หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

Email : addbodin17@hotmail.com

ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์

ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email : supawadee_makanut@hotmail.com

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

ผอ.สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศรีษะและใบหน้า

Email : saranw@nu.ac.th

ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ

ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ

รก.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก,หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

Email : rawisut3807@gmail.com

ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์

ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์

รก.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ,หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

Email : peeraphongt@gmail.com

ผศ.พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว

ผศ.พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว

รก.หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

Email : pantitras@gmail.com

ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม, รก.หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

Email : addbodin17@hotmail.com

ผศ.พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม

ผศ.พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Email : ann_pitlok@yahoo.com

ผศ.พญ.จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง

ผศ.พญ.จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

Email : -

พญ.อารีย์ หินเพชร

พญ.อารีย์ หินเพชร

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

Email : areeh@nu.ac.th

ผศ.นพ.วีระพงษ์ ประยูรเสถียร

ผศ.นพ.วีระพงษ์ ประยูรเสถียร

หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์

Email : Werapray@hotmail.com