การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)

(ดู 276 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์สุรศักดิ์ โกมลจันทร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   แพทย์หญิงอารดา โรจนอุดมศาสตร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นางระวีวรรณ พิสิฐพงศ์ธร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  นางสาวสุธาสินี มั่นจิรานุวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา และประธานคณะอนุกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอภาพรวมโรงพยาบาล และการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  และนำเยี่ยมชมจุดให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  จากนั้นเข้ารับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้สถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆสามารถให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ตามมาตรฐาน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 24 พ.ค. 2565 เวลา 16.13 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร