แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2564 (รวม 10 ข่าว)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเตา) จำนวน 390,000 ลิตร (ดู 7 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (ดู 6 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง บำรุงรักษากล้องส่องตรวจพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๒ รายการ ของคณะแพทยศาตร์ (ดู 4 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 360,000 ลบ.ม. (ดู 4 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ) (ดู 5 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 สารกัมมันตรังสี Ir-192 (อิริเดียม-192) จำนวน 3 เม็ด (ดู 7 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุงานบ้านงานครัว 9 หมวด) (ดู 7 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 27 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฏาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเตา) จำนวน 60,000 ลิตร (ดู 2 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร