พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564

(ดู 62 ครั้ง)

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้แทนคณบดี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะจาก“มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” รวมถึงผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม CC2-801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 360,000 บาท สำหรับทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

1.คุณศิริพร ลีปรีชานนท์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์สรวิศ ศรีธเนศสกุล  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

2.นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช
และ นายแพทย์สุรศักดิ์ เรืองวีรยุทธ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพิษณุเวช
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน ภก.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์นิสิตแพทย์ธีรญา จันทะโก  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

3.คุณวนิกานต์ บุ้งทอง
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์วีรวัฒน์ เกษสาคร  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

4.ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน พ.ต.ท.หญิง ดร.กุสุมา วสุวานิช) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์กฤชมล สมรักษ์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST

5.ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน คุณรัชนก โกหลำ) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์เบญจมาศ เยาว์ธานี  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

6.ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์ฤทธิชัย สามะหาดไทย  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4ST

โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อาจารย์แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมรับมอบทุนการศึกษา โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้มีโอกาสพูดคุยและแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน อีกทั้งตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคต ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7848

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 9 พ.ย. 2564 เวลา 20.38 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร