พิธีมอบหอพระพุทธอโรคยามหามุนี

(ดู 250 ครั้ง)

พิธีมอบหอพระพุทธอโรคยามหามุนี

เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.29 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีมอบหอพระพุทธอโรคยามหามุนี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สธน ธรรมอำนวยสุข เป็นตัวแทนคณะทำงานจัดสร้างหอพระ นำโดย ผศ.นพ.สธน ธรรมอำนวยสุข ส่งมอบหอพระ และเงินบริจาคที่เหลือจากการก่อสร้างหอพระ จำนวน 40,623.95 บาท มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานจัดสร้างหอพระในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธานำโดย คุณเพชราพร พงศะบุตร จัดสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เป็นที่สักการะของประชาคม ชาวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการทั้งในด้านวิชาการและด้านบริการสุขภาพ  โดยได้รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรให้จัดสร้าง ณ บริเวณด้านข้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 กับอาคารจอดรถ (ใกล้สวนสุภรณ์) ออกแบบหอพระโดย ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการก่อสร้างโดยเงินบริจาคทั้งหมด

ในการนี้คณบดีฯ ได้นำบุคลากรสวดมนต์เย็น และกล่าวคาถาบูชาพระพุทธอโรคยามหามุนี ปางห้ามพยาธิ คาถาบูชาดังกล่าวเป็นบทที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดย พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี มีความดังนี้

คาถาบูชาพระพุทธอะโรคะยามหามุนี

ตั้งนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธะอะโรคะยามหามุนี มะหาเตชะวันโต มะหาปูชิโต

มาตาปิตุอาทิโก ปิยะชะโน นิพภะโย อะโรโค สุขิโต โหมิ

สะทา โสตถี ภะวันตุ เม ฯ

คำแปล

ข้าพเจ้า ขอบูชา พระพุทธอโรคยามหามุนี ผู้มีเดชานุภาพมาก

ขอให้ข้าพเจ้าและบุคคลอันเป็นที่รัก มีบิดามารดาเป็นต้น จงปราศจากภัย

ไม่มีโรค ประสบสุขโชคดี ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ ฯ

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 19 พ.ย. 2564 เวลา 13.22 น.
โดย : นางสาวจามรี อ่อนโฉม

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร