การสัมภาษณ์นิสิตแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัยจากสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand Standing Committee on Research Exchange)

(ดู 85 ครั้ง)

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการสัมภาษณ์นิสิตแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนในการเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัย จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand Standing Committee on Research Exchange) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ประเทศโปแลนด์

โดยมีคณะกรรมการสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสิตแพทย์ในโครงการฯ อันประกอบไปด้วย อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ประธานในการสัมภาษณ์), อาจารย์แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ ตำแหน่งอาจารย์แพทย์ ร่วมพิจารณาผ่านระบบ Zoom Online เพื่อให้นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนและศึกษาวิจัย ณ คณะแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ตามรูปแบบโครงการหลักของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand) ซึ่งจะทำให้นิสิตแพทย์ได้รับประสบการณ์ด้านการวิจัย การเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ในต่างประเทศ และสร้างแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 1 ธ.ค. 2564 เวลา 13.58 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร