การตรวจเยี่ยมนิสิตทุนมูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัยและมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก

(ดู 17 ครั้ง)

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คุณพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัยและมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก พร้อมด้วย คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ  คุณอุดม โตมงคล  และ ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล  ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมนิสิตทุนมูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัยและมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 

  1. นางสาวพิมพ์ฟ้า ไกรยาวุฒิ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
  2. นางสาวมลญา พินศรี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
  3. นางสาวสุพิชฌาย์ สมบูรณ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
  4. นางสาวกชพร รัตนะบรรจงการ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)

ในการนี้ ทางคณะผู้มอบทุนได้กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากให้นิสิตที่จะได้รับทุนนี้ มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี รวมไปถึงทำประโยชน์ให้กับสังคม ต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 29 ก.ค. 2565 เวลา 15.59 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร