โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 42 ครั้ง)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online (ผ่านระบบ Zoom Meeting) เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาให้นิสิตแพทย์เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 7 ประการ (7-star doctor) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายในหัวข้อเรื่อง อัตลักษณ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์  จากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การดูแลสุขภาพในระหว่างที่เป็นนิสิตแพทย์ การเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม,  ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์,  แนะนำการทำจิตอาสา ช่องทางการเก็บชั่วโมงจิตอาสา โดย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และคุณวิษณุ พันชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร) เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงอัตลักษณ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ CHILL-MD มีทักษะในการสื่อสาร และเป็นเสริมสร้างความเป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ ณ ห้องประชุม Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อัตลักษณ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ CHILL-MD
Communicator เป็นผู้สื่อสารเชิงวิชาชีพ
Humanistic doctor เป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์
Information technology integrator เป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Leader เป็นผู้มีภาวะผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่น
Lifelong learner เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
Medical care provider เป็นผู้ให้บริบาลทางการแพทย์
Decision maker เป็นผู้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 29 ก.ค. 2565 เวลา 16.03 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร