โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 440 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม นโยบายการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการศึกษา บทบาทความรับผิดชอบในตำแหน่งอาจารย์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงาน อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อพันธกิจด้านต่าง ๆ ของ คณะแพทยศาสตร์  และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไปในอนาคต

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 2 ส.ค. 2565 เวลา 13.36 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร