งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2565

(ดู 29 ครั้ง)

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการนี้ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา รวมไปถึงอธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.med.nu.ac.th/systems/student_affairs และขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ https://advisors.nu.ac.th เพื่อให้อาจารย์แพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 3 ส.ค. 2565 เวลา 09.31 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร