กิจกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS): Situation Awareness and Teamwork ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 273 ครั้ง)

          งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาให้นิสิตแพทย์เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 7 ประการ (7-star doctor) โดยในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้จัดให้มีกิจกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS): Situation Awareness and Teamwork วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และทีมวิทยากร ร่วมให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ตระหนักรู้สถานการณ์ ฝึกการสังเกตุ วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การตัดสินใจและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 ส.ค. 2565 เวลา 21.26 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร