พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

(ดู 36 ครั้ง)

วันที่ 20 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2566 เรื่อง Uneasy Situation For General Physician เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันที่ 18 มกราคม 2566) และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 โดยในพิธีเปิดโครงการฯ เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่นฯ ให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์จำนวน 3 ท่าน ตามคุณลักษณะของแพทย์ที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor) เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นิสิตแพทย์ในปัจจุบัน

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 ดังนี้

1นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

2.นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
นายแพทย์ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

3.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่


อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor) ได้แก่

  1. Communicator : เป็นผู้สื่อสารเชิงวิชาชีพ
  2. Humanistic Doctor : เป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์
  3. Information Technology Integrator : เป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. Leader : เป็นผู้นำ
  5. Lifelong Learner : เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
  6. Medical Care Provider : เป็นผู้ให้บริบาลทางการแพทย์
  7. Decision maker : เป็นผู้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

ประวัติโดยสังเขปของเก่าแพทย์ดีเด่นฯ ผลงานเด่น และรางวัลที่ได้รับ

1. นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี
- ศิษย์เก่าแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2546
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
- ได้รับอนุมัติ เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน) และ (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
- เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
- กิจกรรมโครงการคุณธรรมนำบริการ
- โครงการเดิน วิ่ง ปั่น สานฝัน จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
- คลินิกเลิกบุหรี่งานแพทย์แผนไทย
- โครงการเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน
- รางวัลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น พ.ศ.2564
- รางวัลแพทย์ต้นแบบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี พ.ศ.2565

2. นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
- ศิษย์เก่าแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2548
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
- ได้รับวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
- เป็นวิทยากรผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาล
- วิทยากรผู้สอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
- อาจารย์พิเศษในหลักสูตรๆ
- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ มากมาย
- รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2556
- รางวัลอาจารย์ในดวงใจ “สอนดีนิสิตเข้าใจ” คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2556
- รางวัลบุคลากรที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560
- รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติผู้มีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนและคุณูปการต่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2564

3. นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม
- ศิษย์เก่าแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2548
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
- ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม (International Field Epidemiology Training Program) กรมควบคุมโรค US-CDC
- ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากล่องภารกิจด้านระบาดวิทยา ภายใต้การบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินในการรับมือกับโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
- รางวัลเกียรติคุณสุชาติ เจตนเสน สาขา นักระบาดวิทยาดีเด่น ปี พ.ศ. 2565

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 20 ม.ค. 2566 เวลา 14.00 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร