โครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง จังหวัดพิษณุโลก

(ดู 35 ครั้ง)

ชมรมอาสาพัฒนา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและให้บริการตรวจสุขภาพ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและให้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น อาทิ การดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น (ล้างมือ และแปรงฟัน) โภชนาการและการดูแลสุขอนามัย ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 การรณรงค์ฉีดวัคซีน และกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพร่วมกับการคัดกรองโรคเบาหวานสำหรับประชาชนทั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป) อาทิ บริการเจาะน้ำตาลเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน บริการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์และนิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมจำนวน 119 คน

จากนั้นยังได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่โรงเรียนวัดหอกลอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สร้างและปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามหลัก BBL (Brain-Based Learning) ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องสมุด ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดห้องเรียน ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ซึ่งการจัดโครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังให้นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง บุคคลากรและอาจารย์แพทย์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 23 ม.ค. 2566 เวลา 16.25 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร