คณะแพทย์ ม.นเรศวร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มะเร็ง คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี

(ดู 65 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองศาสตราจารย์ นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  รศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ  ผศ.พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์  นพ.วินัฐ แก้วตัน  นพ.ภูศิษฏ์ เรืองวาณิชยกุล  อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้บริหารและนักวิจัยทางด้านมะเร็งจากภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  โครงการธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร และทะเบียนมะเร็ง  ณ ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 18 มี.ค. 2566 เวลา 14.26 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร