โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 58 ครั้ง)

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังขึ้นศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม CC2 - 801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมภายในโครงการ มีการเสวนาในหัวข้อ “Career Path : พูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เฉพาะทาง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย  และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ อันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์  แพทย์หญิงขวัญชนก อังศุภโชติ แสงพวง อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์  และตัวแทน Intern จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเสวนาพูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่จะสำเร็จการศึกษาต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 3 พ.ค. 2566 เวลา 16.32 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร