การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

(ดู 57 ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์ การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

- อาจารย์ที่ปรึกษา ปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต
- นิสิตแพทย์ พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการปลดล็อกลงทะเบียน

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการอนุมัติการลงทะเบียนให้แก่นิสิต (ปลดล็อก) ในระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา https://advisors.nu.ac.th ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ แล้วยืนยันข้อมูลการเข้าพบใน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th/systems/student_affairs

ข้อปฎิบัติของนิสิตในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. นิสิตที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงแล้ว สามารถติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลย
2. นิสิตที่ยังไม่เคยพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือยังไม่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง กรุณาติดต่อสื่อสารผ่าน
2.1 เจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต (ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา) หรือ
2.2 เลขานุการภาควิชา ภายในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. (เมื่อโทรศัพท์ไปติดต่อ ให้พูดจาสุภาพ แนะนำตัว และชี้แจงว่าเป็นนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ท่านใด ต้องการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไร พร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ของนิสิตในการติดต่อกลับ)
.
หมายเลขโทรศัพท์ประสานเลขานุการภาควิชา
1. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (พี่แตง) 0 5596 5478
2. ภาควิชาจักษุวิทยา (พี่ปัท) 0 5596 5056
3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (พี่จ้อย) 0 5596 5532
4. ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (พี่ออมสิน) 0 5596 5061
5. ภาควิชาพยาธิวิทยา (พี่อ๊อด) 0 5596 5324
6. ภาควิชารังสีวิทยา (พี่ติ๊ก) 0 5596 5611
7. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (พี่อ้อม) 0 5596 5572
8. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (พี่ติ๊ก) 0 5596 5522
9. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (พี่ฝ้าย) 0 5596 4510
10. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (พี่เฟิร์ม) 0 5596 5475
11. ภาควิชาศัลยศาสตร์ (พี่ดรีม/พี่ไหม) 0 5596 5036
12. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (พี่แอน) 0 5596 5477
13. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (พี่จีจี้) 0 5596 5514
14. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (พี่อ๊อฟ) 0 5596 5560
15. ภาควิชาอายุรศาสตร์ (พี่ส้มโอ) 0 5596 5105
.
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต
ผู้ประสานงานภาควิชา
1. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (พี่กบ) 0 5596 7849
2. ภาควิชาจักษุวิทยา (พี่ปูเป้) 0 5596 7848
3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (พี่กบ) 0 5596 7849
4. ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (พี่ปูเป้) 0 5596 7848
5. ภาควิชาพยาธิวิทยา (พี่พัด) 0 5596 7857
6. ภาควิชารังสีวิทยา (พี่กิฟท์) 0 5596 7847
7. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (พี่กิฟท์) 0 5596 7847
8. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (พี่พัด) 0 5596 7857
9. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (พี่พัด) 0 5596 7857
10. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (พี่กบ) 0 5596 7849
11. ภาควิชาศัลยศาสตร์ (พี่รงค์) 0 5596 7855
12. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (พี่พัด) 0 5596 7857
13. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (พี่ปูเป้) 0 5596 7848
14. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (พี่ปูเป้) 0 5596 7848
15. ภาควิชาอายุรศาสตร์ (พี่ต้น) 0 5596 7847

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 8 พ.ค. 2566 เวลา 11.26 น.
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร