โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่ 4 Short intensive course on Overview on Modern clinical data analysis

(ดู 1,536 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566  รศ.นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่  4 Short intensive course on Overview on Modern clinical  data analysis  และ กล่าวถึงการบริหารงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์  และ นายแพทย์ธานินทร์ ฉัตราภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย, ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก กล่าวถึงการดำเนินงานของหน่วยระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก  ณ ห้อง CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร  ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และทีมวิทยากร  ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-21 พฤษภาคม  2566 ทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ onsite  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน  และรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom   จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางคลินิก ให้มีกระบวนการและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล และนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองและสามารถใช้งานได้ทั้งในด้านเวชปฏิบัติ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 20 พ.ค. 2566 เวลา 15.59 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร