ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ

(ดู 381 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566  เวลา 08.45 น. ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ โดยมี นายแพทย์เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์  ประธานกรรมการ Naresuan Nutrition Support Team กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ซึ่งการจัดประชุมมีทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเองและผู้ป่วยด้านโภชนาการ รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถทำการคัดกรอง และการประเมินภาวะทุพโภชนาการเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 24 ส.ค. 2566 เวลา 17.05 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร