ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 11

(ดู 1,846 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการ ประเพณีรับน้องนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  “รับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 11"  ในช่วงแรกมีกิจกรรมเล่าประสบการณ์จากอาจารย์สู่นิสิตแพทย์   โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ  พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   ผศ.พญ. กาญจ์รวี สังข์เปรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  พญ. เยาวลักษณ์ คำนวน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  พญ. สุวรรณรัตน์  สิงหะบุระอุดม  นายแพทย์ชำนาญการ  นพ. สุริย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์   นพ. ธัชชัย  ฮั่นตระกูล  อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา  พญ. วิภาพร สุหฤทดำรง แพทย์ใช้ทุนประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์   นพ. เกรียงศักดิ์  อุ่นบุญธรรม แพทย์ใช้ทุนประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์   มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์จากอาจารย์สู่นิสิตแพทย์  แนะนำการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น  ณ ห้องประชุม CC2-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     จากนั้นในเวลา  19.30 น. คณบดีพร้อมทีมผู้บริหารและอาจารย์แพทย์  ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และประเพณีรับน้องเข้าวัง อันเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์พระนเรศวร ในการต้อนรับน้องใหม่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดี กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนิสิตแพทย์ใหม่เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของแพทย์พระนเรศวร อีกทั้งทุกศูนย์แพทย์จะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของแพทย์นเรศวรอย่างแท้จริง

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 9 ก.ย. 2566 เวลา 23.13 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร