รพ.มน.รับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565

(ดู 1,328 ครั้ง)

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัล
โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver)
ประจำปี 2565


    วันนี้ 15 ก.ย.2566 เวลา  09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คุณเนตรญา  วิโรจนวานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ภญ.กนกวรรณ แพรขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ นายรัตนสินทร์  สงพูล หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย  เข้ารับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565  จาก นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในงาน วิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ โรงพยาบาลจะต้องดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐให้ผ่านตามเกณฑ์ กำหนด โดยมีกระบวนการในการตรวจประเมินโรงพยาบาล จำนวน 1,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ โดยมีการคัดเลือกจากโรงพยาบาลเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล

     สำหรับเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพ ต้องผ่านมาตรฐาน 9 ด้าน และต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดในทุกด้าน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ Platinum ระดับ Gold และ ระดับ Silver  โดยแต่ละระดับ จะมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

  • ระดับ Platinum ผ่านเกณฑ์การประเมิน 95 % ขึ้นไป
  • ระดับ Gold ผ่านเกณฑ์การประเมิน 90 – 94 %
  • ระดับ Silver ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85-89 %

      มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน  ที่โรงพยาบาล ต้องมีการจัดให้มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามข้อกำหนด 9 ด้าน ได้แก่   1) ด้านการบริหารจัดการ      2) ด้านการบริการสุขภาพ   3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4) ด้านสิ่งแวดล้อม   5) ด้านความปลอดภัย  6) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 7) ด้านสนับสนุนบริการที่สำคัญ  8) ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม  9) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

     โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากคณะกรรมการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน  13 แห่ง แบ่งเป็น

  • ระดับ Platinum จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 2) โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร 3) โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  • ระดับ Gold จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  2) โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

    ระดับ Silver  จำนวน 8 แห่ง  ได้แก่ 1) โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย  2) โรงพยาบาลแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 3) โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 4) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 5) โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 6) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  7) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 8) โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

      โดยในปี 2566 โรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากลที่ผ่านมาตรฐาน 9 ด้านในปี 2565 จะใช้เป็นสถานที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้อยู่ในระดับคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการในโรงพยาบาลให้มีการพัฒนาในก้าวสู่มาตรฐานสากล และสามารถยกระดับในการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากลต่อไป

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16.06 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร