โครงการรณรงค์วันล้างมือโลก Global Hand washing Day

(ดู 425 ครั้ง)

      เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2566  เวลา 08.45 น. ผศ.นพ.จตุวิทย์  หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์วันล้างมือโลก Global Hand washing Day   โดยมี อ.นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

         การจัดโครงการในครั้งนี้จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “Hand Hygiene, why is it important” โดย อ.นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคติดเชื้อ   ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  การประกวดการแข่งขัน การแสดงรณรงค์การล้างมือ  การประกวดคลิปวีดีโอ Tiktok  และ กิจกรรม Remind Train off the Trainer Hand Hygiene โดย ทีม ICN  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดมือ และปฏิบัติให้เป็นวัฒธรรมความปลอดภัยขององค์กร  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากมือของบุคลากรสู่ผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย รวมทั้งสู่สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยลงได้มาก นอกจากนี้จะช่วยให้บุคลากรปลอดภัยจากการได้รับเชื้อจากผู้ป่วยด้วย

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 15 พ.ย. 2566 เวลา 08.23 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร