สโมสรโรตารีพิษณุโลก ภาค 3360 มอบเงินบริจาค จากสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 93,500 บาท ให้ รพ.มน.

(ดู 284 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. สโมสรโรตารีพิษณุโลก ภาค 3360  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ นายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก  มอบเงินบริจาค จากสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงินทั้งสิ้น 93,500 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ

     ทั้งนี้ การบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่นอนลมดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาแผลกดทับของแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยลดโอกาสการเกิดแผลกดทับ หรือ ลดความรุนแรงของแผลกดทับ ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว และสามารถส่งตัวผู้ป่วยกลับไปฟื้นฟูต่อที่บ้านโดยไม่เป็นภาระต่อญาติและครอบครัว อีกทั้งลดโอกาสการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำด้วยแผลกดทับติดเชื้ออีกด้วย

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 14 พ.ย. 2566 เวลา 16.54 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร