โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Propensity score methods

(ดู 1,765 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2566  ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร  ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และทีมวิทยากร  ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในโครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Propensity score methods ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ onsite และ online  ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 65  ท่าน บุคคลภายนอก 30 ท่าน บุคคลภายใน 35 ท่าน  ณ ห้อง CC2-416 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางคลินิก ให้มีกระบวนการและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล และนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองและสามารถใช้งานได้ทั้งในด้านเวชปฏิบัติ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 18 พ.ย. 2566 เวลา 15.14 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร