โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

(ดู 1,608 ครั้ง)

          วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ในโครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้มีโอกาสพบปะกับผู้ปกครองนิสิตแพทย์ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกันที่ผู้ปกครองนิสิตแพทย์ก็จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง MD 236 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในการประชุมมีการบรรยาย เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปรีคลินิก การวัดและประเมินผลการเรียน และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นปรีคลินิก,  การบรรยาย เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับ ทุนการศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และวัคซีนสำหรับนิสิตแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ นายแพทย์ไพสิฐ โกสุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต,  การบรรยาย เรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) และการปรับตัวในการเรียนในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย โดย แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ในการเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 19 มิ.ย. 2567 เวลา 14.50 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร