รพ.มน.รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข

(ดู 1,523 ครั้ง)

    วันนี้ (25 มิ.ย.67) เวลา 9.00-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และทีมนิเทศและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการรับการสนับสนุนของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของการรักษาและการบริการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขในวังหวัดพิษณุโลกต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 25 มิ.ย. 2567 เวลา 16.06 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร