โครงการประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

(ดู 483 ครั้ง)

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ โทรศัทพ์ 0 5596 5268

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 3 ก.ค. 2567 เวลา 09.00 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร