คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

(ดู 670 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2567  เวลา 13.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์ตลอดมา และยังเป็นสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทย  นอกจากจะมีพิธีมอบพานดอกไม้ แด่อาจารย์แพทย์ตามประเพณีแล้ว ยังมีพิธีมอบโล่รางวัล อาจารย์แพทย์ “อาจารย์แพทย์ในดวงใจ” และโล่ประกาศเกียรติคุณด้านความประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงประกาศนียบัตรแก่นิสิตแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2566  ตลอดจนตัวแทนนิสิตจากชมรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูคุณงามความดีต่อผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อไป

 

ภาพโดย:  งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 4 ก.ค. 2567 เวลา 18.08 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร