โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

(ดู 308 ครั้ง)

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567   คุณเนตรญา วิโรจวานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี    โดยมี คุณนิตยา  เนียมหอม  รักษาการหัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุม เอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความรู้ในการดูแลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด  สามารถให้คำแนะนำ ขณะผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดและกลับไปอยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งให้การดูแลครบถ้วนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 9 ก.ค. 2567 เวลา 09.56 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร