พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

(No. 49 of visitors)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปัจฉิมโอวาท เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 "เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว" พร้อมด้วย ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยในช่วงเวลา 17.00 - 18.30 น. มีการเสวนา เรื่อง การใช้ชีวิตของแพทย์จบใหม่ “บริหารชีวิต บริหารเวลา และการบริหารการออม” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก , แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา , แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต , แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ , นายแพทย์ภูศิษฏ์ เรืองวาณิชยกุล อาจารย์แพทย์ภาควิชาพยาธิวิทยา และ นายแพทย์วินัฐ แก้วตัน อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพแพทย์หลังจากสำเร็จการศึกษา และในช่วงเวลา 19.50 น. มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ โดยมีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีและผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่นิสิตแพทย์ทุกท่าน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 มี.ค. 2564 เวลา 17.20 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

Announcements/Orders


Faculty Hymn