ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

(No. 123 of visitors)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

สอบวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องเอกาทศรถ 1 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2563-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2563-2-name

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร เวลา 06.50 น. - 07.10 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 1 ม.ย. 2564 เวลา 14.21 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

Announcements/Orders


Faculty Hymn