ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

(No. 98 of visitors)

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 8/2564 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 นั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและศบค.ได้ยกระดับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปรับระดับการกำหนดพื้นที่ และมาตรการการบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่เข้มงวดขึ้น ศรว. จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

ศรว. จะประกาศกำหนดการให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2564 ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 1 พ.ค. 2564 เวลา 18.08 น.
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง

Announcements/Orders


Faculty Hymn