เปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

(No. 104 of visitors)

เปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การตรวจร่างกาย
   1. ให้นิสิตส่งผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ทางไปรษณีย์ถึงหน่วยบริหารการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (วงเล็บมุมซอง “ผลการตรวจร่างกาย”)


การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์
   1. ส่งเอกสารสัญญาฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐาน 1 ชุด ไปที่ e - mail : medednu2020@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
   2. เมื่อได้รับ e - mail ตอบกลับแล้ว จึงส่งเอกสารสัญญาฯตัวจริงพร้อมหลักฐานทั้ง 4 ชุด ทางไปรษณีย์ถึงหน่วยบริหารการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (วงเล็บมุมซอง “เอกสารสัญญาฯนิสิตแพทย์”) ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564


***ประกาศ ณ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 14 มิ.ย. 2564 เวลา 14.11 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

Announcements/Orders


Faculty Hymn