โครงการรู้เขา รู้เรา เรียนรู้สู่แพทย์ 7 ดาว

(ดู 65 ครั้ง)

          งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมโครงการรู้เขา รู้เรา เรียนรู้สู่แพทย์ 7 ดาว ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก เป็นผู้แทนคณบดีกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอารีย์ หินเพชร , แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา และ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ อาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึง แพทย์หญิงพรพิศ ตรีบุพชาติสกุล , แพทย์หญิงสุกัญญา รักษ์ขจีกุล อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และ อาจารย์แพทย์หญิงภิรญา ราชสันเทียะ อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรการเรียนรู้บุคลิกลักษณะของบุคคล ผ่านกระบวนการนพลักษณ์ (Enneagram) เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น นำไปสู่การพัฒนาตนเอง การเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อน และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม CC2 - 801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 มี.ค. 2564 เวลา 17.33 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร