โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

(ดู 52 ครั้ง)

          วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 7 ประการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกล่าวต้อนรับนิสิตแพทย์ใหม่

          จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง อัตลักษณ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์, ข้อปฏิบัติในการเป็นนิสิตแพทย์, การใช้ Social Media และการตัดสินใจใช้สื่อ, การดูแลสุขภาพและการเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  หัวข้อเรื่อง การดูแลสุขภาพในระหว่างที่เป็นนิสิตแพทย์, การเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  หัวข้อเรื่อง การทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ และหัวข้อเรื่อง แนะนำการทำจิตอาสา, ช่องทางการเก็บชั่วโมงจิตอาสา โดย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และคุณวิษณุ พันชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร)

          ซึ่งที่ผ่านมานั้น ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา เวลา 08.30 น. และ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.45 น. เป็นกิจกรรม เรื่อง การตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-technical skills: situation awareness and teamwork โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และทีมวิทยากร เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ “แพทย์เจ็ดดาว” (7-star doctor) CHILL- MD ได้แก่

Communicator เป็นผู้สื่อสารเชิงวิชาชีพ
Humanistic doctor เป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์
Information technology integrator เป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Leader เป็นผู้นำ
Lifelong learner เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
Medical care provider เป็นผู้ให้บริบาลทางการแพทย์
Decision maker เป็นผู้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 20 ก.ย. 2564 เวลา 13.55 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร