งานวิจัย

ประจำปี 2564 (รวม 3 ข่าว)
 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เชิญชวนนักวิจัย พบหน่วยทุน บพข. กลุ่มแผนงานดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom) (ดู 2 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

ช่องทางการติดต่อบุคลากรงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ กรณี WFH (ดู 7 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” (ดู 6 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 2 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 9 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 16 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 19 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 49 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 15 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร