คณะแพทยศาสตร์ มน.ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565

(ดู 622 ครั้ง)

    วันนี้ (30 ก.ย.2564) เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานหัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้อง CC-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

    ในการนี้ ท่านอฺธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Center : GECC)  ประจำปี พ.ศ. 2564 และกล่าวแนะนำทิศทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องรับสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงทรัพยากรในพื้นที่ สมุนไพรพื้นบ้าน นำมาวิจัยให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่ยังประโยชน์แก่ประชาชน และนิสิตแพทย์ต่อไป

    จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ได้กล่าวแถลงนโยบายและทิศทางแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยยังคงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้ และจะต้องพัฒนาต่อไปสำหรับมาตรฐานใหม่ ๆ ทั้งระดับชาติและระดับสากล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในทุกส่วนของโรงพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจะได้นำคำแนะนำของท่านอธิการบดีในเรื่องของการเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกเข้ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ปี 2565 ด้วย

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและแผน รวมทั้งการพัฒนาด้านไอทีเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมิอาจคาดเดาได้ในทุกมิติ

    จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้นำเสนอแผนที่ใช้คำว่า LEARN มาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยนิสิตแพทย์ ต้องมีการเรียนรู้ การละทิ้งการเรียนรู้ที่ควรละ และการนำความรู้กลับมาเรียนรู้ต่อยอดใหม่เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

     ด้านการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งการปรับระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

   นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลในปี 2565 ทั้งส่วนด้านการบริการ การพัฒนาด้านกายภาพ การพัฒนาเครือข่าย การมุ่งสู่มาตรฐาน AHA ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในปี 2565

     จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินันท์ ตรียะเวชกุล รองคณบดีฝ่ายการคลังและการจัดการทรัพย์สิน นำเสนอผลสรุปรายได้ในปี 2564 ซึ่งค่อนข้างน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้จำเป็นต้องมีการปิด OPD ยกเลิกการผ่าตัด แต่สิ่งนี้จะไม่ใช่อุปสรรคต่อการทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นในปี 2565 แต่จะเรียนรู้จากปี 2654 เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เพียงพอและมากขึ้น

      ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวสรุปอัตรากำลังคน และการจัดทำ IDP สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่จะได้ส่งเสริมในปีนี้

          ด้านการวิจัยและคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยร้อยละ 90 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่เรื่องงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ยังคงมีน้อยจำเป็นต้องมีการส่งเสริมต่อไปอีก ที่ผ่านมานักวิจัยของคณะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ และมีนักสถิติที่มีความสามารถมาร่วมงานทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 2565 มาตรฐานสำคัญที่จะต้องทำให้สำเร็จคือ TQA

        การนำเสนอแผนกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน ของรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จะทำให้บุคลากรได้มีแนวทางในการทำงานในปีหน้า รวมทั้งการนำคำแนะนำจากท่านอธิการบดีมาปรับให้สอดคล้อง ทำอย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งความสำเร็จในก้าวต่อไปของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 30 ก.ย. 2564 เวลา 17.49 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร